Een brug te ver

laatste update: 27 juni 2008

Geplande brug van de bocht Oegstgeesterweg naar de Hugo De Vrieslaan creeert problemen en lost niets op.

Nieuw: Leidse burgemeester terug naar Oegstgeest voor brug (Leidsch Dagblad 27 juni 2008)

Nieuw: Twijfels over bouw brug (Leidsch Dagblad, 25 juni 2008)

Nieuw: Nieuwe verkeersprognose Poelgeest nader bekeken (voor de originele telcijfers en de originele verkeers-prognoseberekening van Oegstgeest: klik hier). Hoe Oegstgeest de 4248 feitelijk gemeten autobewegingen per etmaal op de Lange Voort (2008) in de komende drie jaar weet op te hogen tot een prognose van 6742 autobewegingen op diezelfde plek in 2011. Knap staaltje goochelwerk!

Nieuw: Nieuwe ongetoetste hypothese: De reden voor het aanleggen van een dijk op de Haarlemmerweg is niet het beschermen tegen hoogwater maar het ophogen van de prijzen (en OZB) van toekomstige huizen langs de Haarlemmertrekvaart door deze als dijkhuizen te marketen. Lees het sprookje Goudkust aan de Haarlemmetrekvaart.

Nieuw: Twijfel over brug naar Poelgeest, Leidsch Dagblad, 5 juni 2008.

Nieuw: Op 4 juni 2008 hebben wij ingesproken tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Bereikbaarheid van de gemeente Leiden waar het Projectbesluit herstructurering Trekvaartplein e.o. op de agenda stond. Lees onze bijdrage.

Nieuw: College verstrekt onjuiste informatie aan de raad over de Haarlemmerweg: het sprookje van de dijk (1 juni 2008).

Nieuw: Inspraakreactie woonbootbewoners op de Nota van Uitgangspunten Trekvaartplein e.o. (28 April 2008)

Nieuw: Big Boss variant, een nieuw alternatief voor een ontsluiting van Poelgeest (22 april 2008)

Nieuw: Projecties schetsplan over Satelietfoto

Nieuw: Onvrede over plan herinrichting Trekvaartplein, Leidsch Dagblad, 17 april 2008

Nieuw: Tekst uitgesproken tijdens de inspraakavond van 16 april 2008 over de Nota van Uitgangspunten Trekvaartplein e.o. (voor de nota zelf, klik hier)

Nieuw: De ijsbaan is sinds 2002 een beschermd rijksmonument. Lekker consequent van Oegstgeest om in 2006 te besluiten het kersverse Rijksmonument weer te offeren aan de god van het asfalt.

Nieuw: Op 2 April 2008 hebben de woonbootbewoners een beroepschrift ingediend bij de Raad van State tegen de goedkeuring van het bestemmingsplan Poelgeest. De bezwaren richten zich volledig tegen een brug over de ijsbaan. Het beroepsschrift betwist ook de rechtmatigheid van de onderliggende bestuursovereenkomst (die ook aan de Nota van Uitgangspunten Trekvaartplein e.o. ten grondslag ligt. Indien u de tekst van het beroepsschrift wilt ontvangen, neem dan contact op met jvandersluijs@gmail.com

Nieuw: In de schetsontwerpen voor de brug van 8 november 2007 die Enno Zuidema Stedenbouw maakte in opdracht van Leiden zijn veel woonboten verdwenen.

Nieuw: Wat is er mis met Bestemmingsplan Poelgeest?

Nieuw: Inspraak woonbootbewoners tijdens vergadering Raadscommissie Bestuur en Leefbaarheid Leiden, 26 september 2007.

Nieuw: Aanvullend bezwaar Bewonersvereniging Trekvaartplein tegen bestuursovereenkomst Leiden Oegstgeest.

Nieuw: Leidsch Dagblad 13 september 2007: Woonbootbewoners krijgen plannen niet. (Dit ondanks een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur en het Verdrag van Aarhus, maar ook aan die afspraken voelt het Leidse gemeentebestuur zich blijkbaar niet gebonden).

Nieuw: Leidsch Dagblad 5 september 2007 Grote belangstelling op informatiebijeenkomst over tweede ontsluitingsweg Poelgeest 'Zo ga je recht door mijn woonwagen heen'

Nieuw: Plan voor de brug blijkt ook in strijd met toezeggingen aan bewoners Trekvaartplein: volgens deze plankaart Trekvaartplein van de gemeente Leiden is de Noordelijke punt Trekvaartplein beschikbaar voor standplaatsen. Daar kan dus geen brug overheen zonder die afspraken te schenden. Zie ook deze brief die de gemeente Leiden nog steeds niet beantwoord heeft.

Nieuw: Bedenkingen woonbootbewoners tegen bestemmingsplan Poelgeest ingediend bij Gedeputeerde Staten Zuid Holland (7 juli 2007).

Nieuw: Leidsch Dagblad 31(??) mei 2007: Elk alternatief ligt gevoelig in Poelgeest

Nieuw: Leidsch Dagblad 26 mei 2007: "Nieuw plan uitvalsweg Poelgeest"

Nieuw: Bezwaar bewonersvereniging Trekvaartplein tegen bestuursovereenkomst Leiden-Oegstgeest (10 mei 2007)

Nieuw: Het kan anders! Oegstgeest negeert Tennisbaanvariant.

Nieuw: Woonbootplaza 16 april 2007: Brug Oegstgeest dwars over woonboten gepland

Nieuw: Leidsch Dagblad 13 april 2007: Woonbootbewoners roepen op tot actie

Nieuw: Tekst uitgesproken tijdens hoorzitting Oegstgeest 12 april 2007 inzake bestemmingsplan Poelgeest

Nieuw: Toelichting op zienswijze bewoners Hugo de Vrieslaan (hoorzitting 12 april 2007)

Nieuw: Gemeente Oegstgeest verklaart zienswijze bedreigde woonbootbewoners ongegrond; op de hoorzitting van 12 April 2007 19.30u raadszaal gemeentehuis Oegstgeest zullen wij hier protest tegen aantekenen.

Nieuw: Brug lost knelpunt Anne Weber van Bosselaan niet op, tunnel wel.

Nieuw: Artikel "Een brug te ver" uit Mijn Ark, 14e jaargang, maart 2007

Nieuw: Ook de waterral is nog niet door de gemeenten op de hoogte gesteld van de plannen en heeft daarom zijn zienswijze nog niet kenbaar kunnen maken.

Nieuw: Leidsch Dagblad 26 jan 2007: Toekomst woonboten nog onzeker

Nieuw: www.sleutelstad.nl 26 jan 2007: Woonbootbewoners geofferd aan Oegstgeest

Nieuw: Maandag 29 januari waren wij in de uitzending van Radio TV WEST.

Geen brug ten koste van onze vaste ligplaatsen en geen hoofdweg door de voortuin van de bewoners Hugo de Vrieslaan!


Detail van de plankaart van het ontwerp bestemmingsplan Oegstgeest. We hebben onze woonboten zelf ingetekend want ondanks dat onze vaste ligplaatsen hier al ca. 50 jaar zijn, staan wij tot onze schrik niet op de plankaart. [...doe mee met de prijsvraag...]
De gemeentegrens Leiden Oegstgeest loopt door het midden van de Haarlemmertrekvaart. Het woonwagencentrum en onze woonboten liggen in Leiden. Het ontwerpbestemmingsplan is van Oegstgeest maar een deel van de brug die de bocht van de Oegstgeesterweg met de Hugo de Vrieslaan zou moeten gaan verbinden gaat over Leids grondgebied en dwars over onze woonboten. Het plan lijkt expres zo gemaakt te zijn dat als het goed gekeurd word het niet meer mogelijk is de brug over het oude trace van de bouwbrug te laten lopen omdat dat dan in strijd is met het bestemmingsplan. Wij vrezen dat het geheime plan hierachter is dat men onze woonboten weg wil hebben. Bij de realisatie van de tijdelijke bouwbrug zijn in 1996 veel meer boten uitgekocht en de bijbehorende ligplaatsen opgeheven dan nodig was voor de bouwbrug: dat riekt naar uitsterfbeleid.

Download deze foto in hoge resolutie, (foto vrij van rechten, vrij te gebruiken)

Wij laten ons niet uitgummen door een suffe planoloog die misschien zelfs nog niet eens geboren was toen wij hier kwamen wonen. Onze vijf woonboten liggen precies op de plek waar de Gemeente Oegstgeest een brug wil naar de Hugo de Vrieslaan. De vorige wethouders beloofden ons dat deze ligplaatsen behouden blijven en dat hier geen definitieve brug zou komen. De vorige wethouder noemt deze afspraken zelf bindend.

Het plan lijkt maar één trace toe te laten, dat moet ongeveer zijn wat we hier hebben ingetekend. Ziet iemand een andere mogelijkheid om de bocht Oegstgeesterweg te verbinden met de Hugo de Vries laan zonder buiten het voor brug bestemde gebied te komen? Dan heeft de gemeente toch een probleem want wij gaan niet weg met onze woonboten. We wonen hier al 52, 42 respectievelijk 20 jaar op deze plek.


Op de luchtfoto zijn onze woonboten goed te zien. Bron: GoogleMaps

 


Onze woonboten gezien vanaf de plek waar de oude bouwbrug begon.

 

We willen graag planologisch op dezelfde wijze gezien worden als huizen, niet als rechtelozen waar je naar willekeur mee kan sollen en schuiven en die uitgumbaar zijn van de kaart.

En zo kan het ook:

Klik rechtermuisknop, doel opslaan als.. om als tiff bestand te downloaden

Je kan ook het massaal gebruikte fietspad van de Broekweg verbinden met de Oegstgeesteerweg. Fietsen hebben geen uitlaatgassen en maken geen lawaai. En fietsers hebben nog meer voordelen....

"Vanuit de wijk is nooit gepleit voor een brug naar de Oegstgeesterweg. De Wijkvereniging heeft onlangs een enquête gehouden onder de inwoners van Poelgeest. Van de geënquêteerden was 91 procent voor een fietsbrug over de Haarlemmertrekvaart." (Bron: zienswijze bewoners Hugo de Vrieslaan).

Gemeenteraadsleden, wees eens moedig en neem unaniem een motie aan die het ontwerp bestemmingsplan zo wijzigt dat er geen brug over onze vaste ligplaatsen kan komen.

Oegstgeest negeert Tennisbaanvariant

Veel bewoners van Poelgeest die inspraken op de hoorzitting van 12 April en op de vergadering Commissie Ruimte van 9 mei 2007 riepen Oegstgeest op serieus naar het Tennisbaanalternatief te kijken: De Jac. P. Tijsselaan doortrekken naar de Haarlemmerweg (geel-rode lijn op kaart). Vanaf daar kan men over bestaande infrastructuur (rode lijn op kaart) onder de spoorweg door via Gabriel Metzustraat en vanafdaar ofwel achter de Groennoordhal langs naar Gooimeerlaan, ofwel via Florisvesterlaan (rode stippellijn op kaart) naar de Willem de Zwijgerlaan. In de reactie van het College en in de beraadslagingen van de commissie is deze variant volledig genegeerd. Ten onrechte want er zitten interessante voordelen aan. Download Tennisbaanalternatief, zie ook Leids Dagblad, 26-5-2007: Nieuw plan uitvalsweg Poelgeest. Andere bewoners van Poelgeest zijn minder blij met de tennisbaanvariant, zie ook Leids Dagblad 31(??) mei 2007: Elk alternatief ligt gevoelig in Poelgeest. Het lijkt erop dat het nul-alternatief: geen nieuwe uitvalsweg, het grootste draagvlak heeft in de wijk. Daarvoor moet de in december 2006 overhaast gesloten bestuursovereenkomst tussen Oegstgeest en Leiden open gebroken.


Een variant op de tennisbaanvariant is om ter hoogte van de school aan de Jac. P. Tijsselaan een nieuwe weg richting spoor te trekken langs de hoogspanningslijn en dan vlak langs het spoor in een rechte lijn naar de Haarlemmerweg. Zie onderstaande tekening.

Men kan nog aanvoeren dat met de Tennisbaanvariant grote woonwagens die niet onder de spoorbrug Haarlemmerweg door kunnen niet goed van en naar Trekvaartplein kunnen. Dat is oplosbaar door Trekvaartplein te ontsluiten op Hugo de Vrieslaan, zodat de woonwagens via de Heukelsbrug kunnen ipv via de Kwaakbrug. Dit kan eventueel met wegneembare paaltjes, zodat het geen permanente ontsluiting is (met alle sluipverkeer van dien en met de doorkruising van de hoofdfietsverbinding Broekweg) maar een on-demand ontsluiting (woonwagentransport is geen dagelijks fenomeen).

----


Luchtfoto uit 2001. Helemaal in de hoek van de foto linksonder is de bocht in de Oegstgeesterweg. De tijdelijke bouwbrug die inmiddels weg is is duidelijk te zien, en daar onder onze vijf woonboten met onze vaste ligplaatsen.. Verderop is ook de Kwaakbrug te zien. De brug / ontsluiting naar de Lange Voort die er inmiddels is bestond nog niet toen deze foto werd genomen.

Op de site van de SP vonden we nog deze schets die blijkbaar uit Oegstgeest afkomstig is. Lijkt het nu maar zo of heeft iemand hier met een zwarte stift ons van de kaart geschrapt???? Waar komt deze kaart vandaan, wie heeft ons doorgekrast en waarom? Is er ergens een journalist die dat even wil uitzoeken?


"een hele grove schets van de nieuwe brug, met de Oegstgeesterweg linksonder en de Hugo de Vrieslaan rechtsboven. Het Trekvaartplein ligt rechtsonder" (bron: http://leiden.sp.nl/bericht/12653/061201-tunnel_poelgeest_merenwijk_zo_goed_als_zeker_van_de_baan.html)


Journalisten die de oudste bewoner, mevrouw M.C. Erades-de Grebber (63, en haar overgrootouders woonden hier ook al op een boot), willen interviewen zijn welkom op Haarlemmerweg 121, 2334 GD Leiden. Ook raadsleden zijn van harte welkom om te komen kijken.

Wist u dat...ca. 5 jaar geleden voormalig wethouder wijlen Guus van Elsen zijn afspraak met ons als woonbootbewoners dat onze ligplaatsen behouden blijven en er geen vaste brug komt zelf een bindende afspraak noemt:
"Wethouder Van Elsen noemde het voorstel (..van Leefbaar Oegstgeest om een permanente brug van de Oegstgeesterweg naar Poelgeest te maken..) 'onaanvaardbaar'. Oegstgeest is gebonden aan afspraken met omwonenden en buurgemeenten die zwaar zijn bevochten. Oegstgeest kan daar nu onmogelijk aan gaan tornen, zij hij." (lees het zelf maar na).
(zie voor meer details over de gemaakte afspraken ook de bijlage van onze zienswijze).

Nee heus, afspraak is afspraak, er komt echt geen brug......:
"Het legaliseren van de woonschepen (...het gaat hier om onze vroegere buren, namelijk de drie woonschepen bij de Warmonderhekbrug die indertijd 800 meter naar het Noorden verplaatst zijn, Oegstgeest in, om ruimte te maken voor de bouwbrug...) betekent volgens de wethouder niet, dat ook de bouwbrug wordt gelegaliseerd. Verhalen van die strekking zouden in Oegstgeest de ronde doen. "Die bouwbrug moet weg zodra de Lange Voortbrug er is", alsus van Elsen." (zo stond het in de krant)

Wist u dat... de bestuursovereenkomst tussen Leiden en Oegstgeest die nu door de Leidse Gemeenteraad is goedgekeurd in strijd is met het welstandsbeleid van Leiden? Paragraaf 6.4.3 van de "Nota welstandstoets Leiden", vastgesteld op 1 juni 2004 door de raad van de gemeente Leiden, Rv. 04.0069, in werking met ingang van 28 juni 2004, zegt over de plek waar men nu de brug en de hoofdweg wil letterlijk:
"Zone Haarlemmertrekvaart: contrastrijk randgebied met een landschappelijk karakter en waardevolle elementen zoals de Houtzaagmolen. Het in gebruik nemen van de noordelijke oever van de Haarlemmertrekvaart ter plaatse van de woonboten doet afbreuk aan de landschappelijke kwaliteiten van de natuurlijke oevers."

Paragraaf 1.2 zegt over de status van de nota welstandstoets Leiden:
"Voorts is het zo dat de schriftelijke vastlegging van het welstandsbeleid een goede basis is aan de hand waarvan
- de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Burgemeester en Wethouders van advies kan dienen,
- Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad verantwoording kunnen afleggen over de uitvoering van het welstandsbeleid en
- de rechter concrete beslissingen beter kan toetsen op rechtmatigheid."


Wist u dat... De wijk Poelgeest zonder onsluitingstunnel naar de Merenwijk uiterst kwetsbaar is bij calamiteiten? Het veiligheids-knelpunt is de Anne Weber van Bosselaan. Bij situaties zoals in dit krantenknipsel is het grootste deel van de wijk van de buitenwereld is afgesloten... Bij een lekkende ammoniaktrein op het naastgelegen spoor moet 80% van de bewoners door het Anneweberbosselaantje de wijk uit terwijl de hulpdiensten over het zelfde laantje de wijk in moeten. Dan staat al het verkeer muurvast. De brug verandert hier niets aan en is dus geen goed alternatief voor de tunnel en geen oplossing voor dit veiligheidsprobleem van de wijk.

Wist u dat... De Haarlemmerweg een van de oudste wegen in deze omgeving is: In het boek "van Abtspoelhof naar Zoutkeetlaan" Een uitgave van de Vereniging Oud-Oegstgeest, staat er over deze plek:

"Brug over de Haarlemmer Trekvaart resp.de weg die daar naar toe leidt,genoemd naar de oude buurtschap "De Quaeck" De laan verbond de buurtschap Poelgeest met de wei- en hooilanden in de Broek-en Simontjespolder en is dan ook een van de oudste wegen van Oegstgeest.In 1438 werd op de kruising met de Mare een kwakel (hoge voetbrug) gebouwd.Hier ontstond een kleine buurtschap "De Quaeck".Toen in 1657 de Mare onderdeel werd van de Haarlemmer Trekvaart,is deze kwakel vervangen door een nieuwe brug op de huidige plaats,waarover de paarden van trekschuiten wisselden van de ene naar de andere zijde van de trekvaart." (bron: www.wimhoogerdijk.info/oegstgeest/oegstgeest24.htm)

Wist u dat...de woonboot-familie Erades-de Grebber hier al zes generaties op woonboten woont en Oegstgeest en Leiden nu deze oorspronkelijke bewoners wil verbannen voor een brug?

Wist u dat... het Elzenbosje in de "oksel" waar de Broekweg op de Haarlemmerweg uitkomt - en dat de Bomenbond Rijnland deels heeft weten te behouden bij de aanleg van de bouwbrug indertijd door in de bomen te klimmen - (en waar de geplande brug nu wederom overheen gaat...) ooit de inspiratiebron was voor het cabaretlied Het Elzenbos?

 

Links:

 

IJsvogel en Dodaars gefotografeerd op 28 Jan 2007 om 14.25uur, vanuit een van de bedreigde woonboten. U ziet de Oever van de Haarlemmertrekvaart in het Heempark, vlak naast Molen de Kikker. Deze beschermde vogels hier op de plek waar Oegstgeest de brug wil, houden niet van verstoring. Ook zij hebben geen inspraakgelegenheid gekregen van de gemeenten, terwijl hun geluid toch zeker de moeite waard is om gehoord te worden. Vooral het duet dat een verliefd doodaarspaar in het voorjaar ten gehore brengt zouden alle raadsleden eens moeten komen beluisteren. Heel wat mooier dan het aanhoudend geraas van 6000 autobewegingen per dag.

Waterral gefotografeerd op 2 februari 2007 om 10.57u vanuit een van de bedreigde woonboten. Sinds de bouwbrug weg is komt bij lage waterstand in de Haarlemmertrekvaart de waterral hier weer regelmatig de oever afstruinen. De waterral is erg schuw en heeft natuurlijke oevers en wisselende waterstanden nodig om te overleven. De waterral houdt niet van autobruggen en was juist zo blij dat de bouwbrug met al het aanhoudende sluipverkeer eindelijk weg was.

Meer fotos vanuit de woonboot, kijk zelf eens mee hoe mooi het hier is...

Een Brug Te Ver, Contactpersoon J. van der Sluijs jvandersluijs@gmail.com